Ν.4640/2019
Κατεβάστε τον Νόμο που εισήγαγε στην ελληνική έννομη τάξη το θεσμό της διαμεσολάβησης σε Αστικές και Εμπορικές διαφορές Ν.4640/2019
Ν.4647/2019
Το άρθρο 65 τροποποίησε το Άρθρο 3 του Ν.4640/2019 αναφορικά με το παραδεκτό της αγωγής Ν.4647/2019
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52/ΕΚ
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 2008/52/ΕΚ
Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές
Κατεβάστε εδώ τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΝΤΥΠΟ 0

Πρόκειται για την υποχρέωση ενημέρωσης που επιβάλλει το Άρθρο 3§2 του Ν.4640/2019 στον πληρεξούσιο δικηγόρο σχετικά με, 1. τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής καθώς και 2. την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ). Κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφό ή τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτηση επι ποινή απαραδέκτου αυτής.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΝΤΥΠΟ 0
ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ 1

Το Φύλλο Βασικών Στοιχείων περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων όσων αφορά η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και την περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς.

ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ 1
ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ - ΕΝΤΥΠΟ 2

Αίτημα το οποίο συνοδεύει το Έντυπο 1 και κατατίθεται/αποστέλλεται από το επισπεύδον μέρος προς τον Διαμεσολαβητή στην περίπτωση της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ - ΕΝΤΥΠΟ 2
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΝΤΥΠΟ 3

Γνωστοποίηση η οποία αποστέλλεται απο τον Διαμεσολαβητή στο καλούμενο στη διαμεσολάβηση μέρος στην περίπτωση της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΝΤΥΠΟ 3
ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ 4

Συμπληρώνεται απο τον Διαμεσολαβητή στο τέλος της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ). Στο παρόν επισυνάπτεται το ΕΝΤΥΠΟ 1 αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι αυτού.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ 4